Szili Lajosné polgármester asszony beszámolója


 

Közmeghallgatás (2008. szeptember 29. 18 óra. Művelődési ház)

 

Köszöntöm a mai közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait, a CKÖ elnökét, dr. Szíjártó István kapitányságvezetőt, a dombóvári Rendőrkapitányság dolgozóit és Deák Béla körzeti megbízottat.

Közmeghallgatásunknak kettő fő napirendi pontja van, a Dombóvári Rendőrkapitányság tájékoztatója a helyi közbiztonság helyzetéről és beszámoló az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről.

 

Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a közmeghallgatáson elhangzottakról jegyzőkönyv készül, melyet Dr. Markó Gábor jegyző úr vezet.

A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy a lakosság közvetlenül is elmondja véleményét az önkormányzat munkájáról, kérdést intézzenek a polgármesterhez, a képviselőkhöz és szó essen minden olyan témáról, amely községünket és lakosságunkat érinti.

A feltett kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell, ha ez nem történik meg, akkor 15 napon belül írásban kell választ adni.

 

Rátérünk az első napirendre, melyet a közmeghallgatáson belül egy fórumnak is nevezhetünk.

Tájékoztatom a jelenlevőket, hogy a Rendőrkapitányság vezetője kérte, hogy közmeghallgatás keretén belül kapjon lehetőséget arra, hogy megismerje a lakosság rendőrséggel kapcsolatos elvárását. A kapitány úr ismeri a lakosság közbiztonsággal kapcsolatos, egyre gyakrabban megfogalmazott kritikáját. Terve, hogy anyagi és humán erőforrás bevetésével, egy átfogó-visszatérő akciósorozattal javítson a közbiztonság helyzetén. Terve, hogy a közmeghallgatás, fórum megtartását követően induljon el az az akciósorozat, amelynek célja, hogy a rendőrség a falvakban élő emberek igényeinek megfelelő közbiztonsági viszonyokat teremtsen, majd tartson fenn, a hatályos törvények és lehetőségek figyelembevételével.

Köszönöm a Kapitány úrnak és munkatársainak, hogy eljöttek a mai közmeghallgatásra.

A kapitány úr és munkatársai nagyon jól ismerik, hogy településünkön az utóbbi időben milyen horderejű bűncselekmények történtek. Gondolok itt különösen a betöréssorozatra.

Kérem a Kapitány urat, hogy a jelenlevőket szíveskedjen tájékoztatni Kornyék Mihály június hónapban történt halálesetének körülményeiről is, hiszen ez az esemény nagymértékben borzolta a lakosság nyugalmát.

 

Fórum a közbiztonság helyzetéről.

 

Közmeghallgatásunk II. napirendje: Beszámoló az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről.

Az utolsó közmeghallgatás községünkben 2007. december 10-én volt, melyet követő időszak önkormányzati munkájáról kívánok beszámolni.

 

A Képviselő-testület 2008. évben, ez idáig 12 ülést tartott, melyen 80 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott. Az év végéig még kettő ülést tervezünk tartani. Valamennyi ülésünk határozatképes volt, igazolatlan hiányzás nem volt.

A bizottságok összetételében 2 változás történt, Bauer Zoltánnak január 1-vel a közalkalmazotti munkaviszony létesítése miatt a Szociális Bizottsági elnöki tisztségéről le kellett mondania és Kovács Zsolt  egyéb elfoglaltságára való hivatkozással augusztus 1-vel lemondott a pénzügyi bizottsági tagságáról, a bizottság így  8 fővel működik.

 

Beszámolómat a szociális igazgatással kezdem.

 

A szociális ellátásokban részesülők megoszlása:

rendszeres szociális segélyezett: 73  fő, a segély összege a család egy főre jutó jövedelmét figyelembe véve változó a 10.850 Ft-tól a maximum a minimálbér nettójának megfelelő összegig, mely 56.190  Ft, a segélyezettek számától függően átlagosan havi 2 millió Ft.

7 fő, volt rendszeres szociális segélyezett személy létesített munkaviszonyt, ők továbbfolyósítás címén 3 hónapig a segély összegének 50 %-át, további 3 hónapig a segély összegének 25 %-át kapják, segítve a munka világába történő visszatérést.  5 fő időskorúak járadékában részesül, melynek össz. havi mértéke: 107.000 Ft.

Ápolási díjban 6 fő részesül havi 183.105 Ft összegben. Közgyógyellátásban összesen 133 fő részesül, melyből 92 az alanyi jogon, 33 normatív jogon és 8 a méltányosságból kiadott igazolvány, a méltányosságból kiállított igazolványok után fizetendő éves térítés összege: 257.880 Ft, melyhez támogatás nincs, teljes egészében az önkormányzatot terheli.

A mozgáskorlátozottak száma: 108 fő, a részükre nyújtott támogatás összege évi 920.000  Ft, mely összeg 100 %-ban támogatott. A mozgáskorlátozott személyek családjában levő személygépkocsi után adómentességben részesül 57 fő.

Lakásfenntartási támogatásban 117 fő részesül, akik számlájukra, átutalással kapják a támogatás összegét, mely havi 609.000 Ft. Az önkormányzatot az összeg 10 %-a terheli.

Temetési segélyt,  idáig 16 fő kapott személyenként 10.000 Ft összegben.

Első lakáshoz jutók támogatásában 3 fő részesült, személyenként 20.000 Ft összegben.

Eseti segélyben 20 fő részesült összesen 54.000 Ft  felhasználásával. Valamennyi ellátás kiszámításának alapja a nyugdíj minimum összege, mely jelenleg 28.500 Ft.

 

Házi szociális gondozásban 28 fő részesül. Gondozásukat 2 főállású gondozónő látja el. Az egyik gondozónő szabadsága és hosszan tartó betegsége miatt helyettesítő gondozónő látja el a feladatokat. A házi segítségnyújtás térítés köteles szolgáltatás, melynek összege a szociális rászorultak esetében óránként 164 Ft.

Szociális étkeztetésben jelenleg 36 fő részesül. A térítési díj egységesen 430 Ft, de a felülvizsgálatot követően januártól a jövedelem után megállapított térítési díjat kell alkalmazni, ugyanakkor a normatívát is ennek megfelelően lehet igényelni.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban jelenleg 4 fő részesül, szociálisan rászorult személy esetében a térítési díj havonta 2.340 Ft, melyből jövedelemtől függően fizet a szolgáltatást igénybevevő személy. A szolgáltatást a Dombóvári Egyesített Szociális Intézményen keresztül vesszük igénybe, 2 tiszteletdíjas gondozónő tevékenységével.

 

A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 245 gyermek, a jogosultságot a jegyző évente felülvizsgálja. A rendszeres juttatáson felül évente 2 alkalommal július és november hónapban 5.500 Ft támogatást kapnak A törvény a juttatással ingyenes tankönyv ellátást és ingyenes étkeztetést biztosít.

 

Önkormányzatunk ez évben is nagy hangsúlyt fektetett a közmunkára. A Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás gesztorságában 8 fő 6 hónapig és 6 fő 3 hónapig tartó foglalkoztatására volt lehetőség, teljes munkaügyi támogatás igénybe vételével. A közcélú foglalkoztatás ez évi pénzkerete: 4.230.000 Ft, melyből a még felhasználható keret 775.000 Ft. A foglalkoztatottak átlagos létszáma: 5 fő, bérük minimálbér.

A közhasznú foglalkoztatottak száma 18 fő, foglalkoztatásuk változó időtartamú 3-tól 12-hónapig tart. A CKÖ foglalkoztatásában állnak, a kedvezőbb 90 %-os munkaügyi támogatás biztosításával.

 

Környezetvédelem helyzete:

 

A környezetvédelem területén a legkritikusabb kérdés a hulladéklerakó helyzete. Mindenki előtt ismeretes, hogy a szeméttelep működését a Környezetvédelmi Felügyelőség 2006. nyarán megszüntette, de a hulladékot továbbra is hordják a telepre, melynek folyamatos rendbetartását 1 közmunkással biztosítjuk, de a legnagyobb segítség az, hogy a Mezőgazdasági Zrt. időközönként térítés nélkül betolja. A hulladékszállítási díj összege évről-évre emelkedik. Mértéke ebben az évben megközelíti a 8 millió forintot,  mely költséget teljes egészében az önkormányzat fizet meg. A képviselő-testület úgy határozott, hogy folytassunk tárgyalást a Kaposvári hulladékszállító céggel a szállítási költségeket illetően, valamint annak érdekében, hogy a hulladékszállítás költsége a lakosság részére közvetlenül kerüljön kiszámlázásra.

 

A környezetvédelem másik legkritikusabb területe a kommunális szennyvíz elhelyezése., mely a Dombóvári agglomerációban, Dombóvár, Attala és Döbrököz települések részvételével benyújtott pályázat sikerességének köszönhetően várhatóan 2010.  körül megoldódik. A beruházás uniós és hazai támogatásból valamint önkormányzati és lakossági hozzájárulásból valósul meg. A beruházással kapcsolatos felmérések, tervezések és számítások folyamatban vannak, ezért a bekerülési és a rákötési költség pontos összegét még nem tudjuk. Hozzávetőleges összegek: a beruházás össz .költsége 800  millió forint, a rákötés ingatlanonként kb. 200 ezer forint. Ezen felül lesz az ingatlanon belüli kiépítés költsége, mely szinte minden esetben más összeg, hozzávetőlegesen 20 ezertől 100 ezres nagyságig lehet. A beruházás magas költsége miatt a lakosságnak lehetősége nyílik kedvezményes hitel felvételére.

Tehát a pályázat nyert, a szennyvíz hálózat kiépítése kb. 2010. körül várható. A kivitelezés vonatkozásában, a lakosság folyamatos tájékoztatást kap a beruházással kapcsolatos tudni és tennivalókról fórumokon, falugyűlések keretében.

 

A művelődési ház, könyvtár, ifjúsági ház látogatottsága a korábbi évekhez hasonló. Könyvtárunk csatlakozott a mozgó könyvtári szolgálathoz, mely semmi változással nem jár, ellenben évi 840.000 Ft összegű normatíva igényelhető. A könyvtár internet ellátására a Tarr Kft-vel szerződést kötöttünk.

A volt idősek klubja épületét általában hetente bérbe veszik, a bérleti díj alkalmanként 3000 Ft.

 

Községünk egészségügyi és állategészségügyi helyzete a korábbiakhoz hasonló.

 

Néhány adatról tájékoztatás:

 

Községünk lakosságának száma jelenleg  2.102 fő, 32 fővel kevesebb a tavalyi lakosságszámnál. A születések száma 14, házasságkötés száma: 6, a halálesetek száma: 19 volt ebben az évben idáig.

 

Az önkormányzat gazdálkodása:

 

Önkormányzatunk gazdálkodását jellemezve megállapíthatjuk, hogy költségvetésünk már több éve forráshiányos.

A kötelező feladatok folyamatosan emelkednek, ezzel szemben a normatív támogatás elmarad.

Mindig a takarékos gazdálkodásra törekedtünk, éveken át ezért került sor a megszorító intézkedésekre. Az iskola és óvoda társulást követően ez évben a konyha működtetését május 1-jétől vállalkozónak adtuk ki. A vállalkozó kiválasztására közbeszerzési eljárást kellett lefolyatatni. Az országos lapban meghirdetett kiírásra egy vállalkozó jelentkezett, aki a kiírás feltételeinek megfelelt. A vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően látja el az iskolások, óvodások, szociális étkeztetettek és kívül állók étkeztetését. A konyha rezsijét rendszeresen fizeti és önkormányzatunknak havi 100.000 Ft bérleti díjat fizet. A szerződéskötés nagyon fontos feltétele volt, hogy a konyha alkalmazotti létszámából a legtöbb személyt a konyhán tovább foglalkoztassa. A vállalkozó az élelmezésvezetőn kívül minden konyhai dolgozónak felajánlotta a tovább foglalkoztatást, de a lehetőséggel kettő dolgozó élt. A vállalkozó a hiányzó személyzetet is helyi lakossal töltötte be. Ezzel az intézkedéssel járó megtakarítás a felmentési idő és végkielégítési költségek valamint a kifizetetlen számlák kiegyenlítése miatt csak a jövő évtől jelentkezik.

A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 276.159.000 Ft, melynek korábbi évekhez viszonyított csökkenése az intézményi társulások következménye. A helyi összes adó követelésünk 40.438.000 Ft, melyből szeptemberig befolyt összeg 34.520.000 Ft.

Itt kell megemlíteni, hogy a lakosság adómorálja az utóbbi időben javult, melynek következtében adó bevételünk növekedett A hátralékok behajtására továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk. Adó elengedésére nem került sor, ellenben részlet fizetés engedélyezésére 11 esetben került sor, 590.000 Ft adóbevételt illetően.

Önkormányzati kiadásaink legfőbb összegei: személyi juttatások 55.880.0000 Ft, járulékok: 16.816.000 Ft, dologi kiadások: 60.903.000 Ft. Igen jelentős és évről-évre emelkedik a szociális kiadások összege, melynek tervezett összege ez évben 56.421.000 Ft.

A 24.900.000 Ft összegű folyószámla hitelkeretünket továbbra is kénytelenek vagyunk kihasználni, mely mellett még a közvilágítás korszerűsítési hitelünket kell törlesztenünk.

A jövőt illetően az iskola és szennyvíz beruházásaink önrészének előteremtéséről is gondoskodnunk kell.

Ebben az évben az ÖNHIKI pályázat benyújtására nem voltunk jogosultak, ezért támogatást remélve, kérelmet nyújtunk be a 2008. évi működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának elnyerésére az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz.

 

A képviselő-testületi döntések között szerepeltek:

Önkormányzati tulajdonú föld ingatlanok értékesítése összesen 455.000 Ft értékben.

A földbérleti díj mértékét önkormányzatunk aranykoronánként 1.400 Ft-ban állapította meg.

Döntött a Képviselő-testület arról, hogy a testületi - és bizottsági üléseken bevezeti a nyomógombos szavazógéppel történő szavazást, továbbá döntött a testület arról, hogy a megélhetési bűnözést nem ismeri el.

 

A községünkben működő civil szervezetek  támogatásának összegét a tavalyi 1.500.000 Ft-ról 1.800.000 Ft-ra emeltük, melynek elosztása a következők szerint történt: a Döbröközi Polgárőr Egyesület: 275.000 Ft, a Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szociális Alapítvány: 186.000 Ft, Döbröközi Fogathajtók Egyesülete:88.000 Ft, Hagyományőrző Alapítvány: 301.000 Ft, és a Döbröközi Községi Sportkör: 950.000 Ft.

A Nyugdíjas klub részére 30.000 Ft támogatást állapított meg a Képviselő-testület.

 

Pályázatokról tájékoztatás:

 

Az FVM. „Parlagfű mentes Magyarországért” pályázatán 179.500 Ft-ot nyertünk, melyből egy fűkaszát és tartozékait vásároltuk meg.

 

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz, az orvosi rendelő komplex akadálymentesítésére benyújtott pályázatunk nyert. A beruházás költsége 10.095.944 .Ft, melyhez 15 %-nak megfelelő, 1.514.391 Ft saját erő szükséges. A beruházás során sor kerül a szintkülönbségek megszüntetéséhez rámpa megépítésére, akadálymentes parkoló, gyalogos útvonal, az épületen belül akadálymentes előtér, váró és vizesblokk kialakítására és nyílászárók cseréjére. A kivitelezésre a jövő hónapban kerül sor.

 

Járdák felújítására benyújtott TEKI pályázatunkon 2.458.062 Ft-ot nyertünk, melyhez 1.053.456 Ft saját erő szükséges. Járdákat az Iskola, Ifjúság, Széchenyi, Páhy és Külső utcákban tervezünk felújítani, a felszabaduló járdalapokat pedig a rossz és még téglás járdák felújítására használjuk fel. A munkálatok elvégzésére a tavasz folyamán kerül sor.

 

A Polgármesteri hivatal infrastrukturális és informatikai fejlesztésére benyújtott CÉDE pályázatunkon 1.745.481 Ft-ot nyertünk, melyhez szükséges saját forrás összege: 748.064 Ft. A beruházás a személyzet részére új vizesblokk és automata telefonközpont kialakítására, számítógép és szociális ügyintézéshez program vásárlására terjed ki.

A vizesblokk kivételével már minden elkészült.

 

A játszótér létesítésére benyújtott CÉDE pályázatunkon 1.045.660 Ft összegű támogatást nyertünk, melyhez 448.140 Ft saját forrás szükséges. Az Uniós követelményeknek megfelelő játszótér az ifjúsági ház melletti játszótér eszközeinek lecserélésével kerül kialakításra a tavasz folyamán.

 

A szennyvíz beruházással kapcsolatos nyertes pályázatról már korábban beszéltem.

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott integrált oktatási pályázat részeként iskolánk felújítására és bővítésére 108.054.752 Ft támogatást nyertünk, melyhez 11.000.000 Ft saját forrás szükséges. A beruházás során tervezzük aula, teljesen új vizesblokk és nyelvi tantermek kialakítását és kötelező: lifttel az épület akadálymentesítése. A jövő év nyarára kész terveknek kell lennie, a beruházási munkálatok elvégzésére várhatóan 2010. nyarán kerül sor.

 

Önkormányzatunk részt kíván venni Leader pályázaton, melynek keretén belül tervezünk pályázni a volt hegyi óvoda épületére is, a konkrét cél még nem fogalmazódott meg.

 

Pályázatot nyújtunk be a művelődési ház melletti lapos tetős épület felújítására.

A pályázat elnevezése Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása. A három fordulós pályázatban először a cím elnyerésére pályázunk, annak sikerességét követően pályázhatunk az épület felújítására, melynek becsült költsége 40 millió forint. Tervezzük a művelődési ház és a lapos tetős épület nyereg tetős összekötését, könyvtár, szolgáltató helyiségek, vizesblokk kialakítását és mind a kettő épületrész gáz központi fűtését.

 

Nyertes pályázatainkat figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy az elkövetkezendő évek beruházási költsége megközelíti az 1 milliárd forintot. Ilyen óriási összegű beruházásokra településünk életében még soha nem volt példa. Hatalmas feladat hárul a Képviselő-testületre a saját forrás előteremtése tekintetében. 

 

 

Még néhány közérdekű téma:

 

A március 1-jén megtartott, nagy érdektelenség miatt érvénytelen helyi népszavazás önkormányzatunknak 801.000 forintjába került.

 

A Képviselő-testület az iskolatársulás működésének 1 éves tapasztalatai alapján azt állapította meg, hogy az egységes iskola létrehozása jó döntés volt, melynek számos pozitív eredménye van.

 

 

A lakosság részéről több esetben érkeznek bejelentések a gazdátlan, kóborló kutyákkal kapcsolatban. A kóborló, gazdátlan állatok kilövése tilos. Az önkormányzat egyetlen eszköze, hogy befogatja ezeket az állatokat. A faluban nincs gyepmester, így a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. gyepmesterét kell igénybe vennünk, melyre az utóbbi időben több alkalommal is sor került. Lakossági bejelentés esetén haladéktalanul értesítettük a gyepmestert, aki jó esetben be tudta fogni a kutyákat, melyeket a telepre szállított. Az ezzel járó költségeket (a kiszállás díja, a kutya tartása) az önkormányzat fizeti, illetve amennyiben ismert, a kutya gazdája.

 

A Kapos híd cseréje másfél hónapja történt. A munka befejezését szeptember végére tervezte a kivitelező cég. Az időjárás és egyéb akadályok miatt kis csúszás várható.

A mai napon tájékoztatott az építésvezető, hogy ezen a héten elkészül az aszfaltozás. A hét végén, szombaton az esti órákban tervezik a próbaterhelést, mely idő alatt szakaszos híd lezárás lesz. A jövő hét közepén tart a beruházó KÖZÚT  KHT. helyszíni szemlét, melynek eredményétől függ a híd forgalomba helyezése. A Kapos híd a Magyar állam tulajdonát képezi, a beruházás költsége 130.000.000 Ft, mely önkormányzatunkat nem érinti.

 

Önkormányzatunk egy éves munkájáról az elhangzottak alapján kívántam tájékoztatást adni.

 

Kérdések, hozzászólások.

 

 

<<< vissza <<<